Presentació Junta LLIBRE 100 FCH Estatuts Estaments Ètica FCH Canal Ètic Codi Ètic Història STICKS PER LA HISTÒRIA Temporada 2023-2024 Temporada 2022-2023 Temporada 2021-2022 Temporada 2020-2021 Temporada 2019-2020 Reglamentació Cercador Presentació Captació Convocatòries ARC Femení sub-15 sub-16 sub-18 sub-23 absolut ARC Masculí sub-15 sub-16 sub-18 sub-23 absolut Accidents Protocol Certificats Informació TITULACIONS Curs Nivell 1 Curs Nivell 2 Cursos Formularis Espai Virtual Escola de Directius Borsa de Treball Esdeveniments Notícies Avantatges Contacte Botiga
Presentació Junta LLIBRE 100 FCH Estatuts Estaments Ètica FCH Canal Ètic Codi Ètic Història STICKS PER LA HISTÒRIA Temporada 2023-2024 Temporada 2022-2023 Temporada 2021-2022 Temporada 2020-2021 Temporada 2019-2020 Reglamentació Cercador Presentació Captació Convocatòries ARC Femení sub-15 sub-16 sub-18 sub-23 absolut ARC Masculí sub-15 sub-16 sub-18 sub-23 absolut Accidents Protocol Certificats Informació TITULACIONS Curs Nivell 1 Curs Nivell 2 Cursos Formularis Espai Virtual Escola de Directius Borsa de Treball Esdeveniments Notícies Avantatges Contacte Botiga
CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC

© Federació Catalana d’Hockey, amb CIF nº G-08874190, domiciliada a Barcelona, c/ Rambla de Catalunya, nº 5 (08007), inscrita amb el nº 1886 del Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. Reservats tots els drets

Avís legal i política de privacitat


Informació general del lloc web de Federació Catalana d’Hockey i dels seus continguts

La finalitat de la seu corporativa de Federació Catalana d’Hockey consisteix a fer més proper a la ciutadania l’esport i a fomentar l’accés de les entitats i particulars que formen part de l’àmbit de competència de Federació Catalana d’Hockey i, en general, de les persones interessades a l’informació diversa sobre aquest serveis.
Per a complir aquesta finalitat, la nostra seu electrònica inclou informació sobre normativa, publicacions, així com informació d’actualitat i sobre activitats en què participa Federació Catalana d’Hockey, entre altres qüestions. Les informacions i els continguts relacionats amb l’actuació i les funcions de Federació Catalana d’Hockey, que s’inclouen en el web, estan subjectes a les previsions següents.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts que es publiquen a través d’aquesta Web, incloent els textos, dades personals, informació, imatges, disseny, logotips i qualsevol altre material son de titularitat de la Federació Catalana d’Hockey, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests a la Federació Catalana d’Hockey. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones o entitats usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.
Federació Catalana d’Hockey explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.
S’admet l’ús personal i privat dels continguts d’aquest lloc web, que resulti adient i ajustat a la finalitat d’aquesta seu electrònica, concretada en l’apartat anterior d’aquest avís legal. No obstant això, en determinats supòsits Federació Catalana d’Hockey pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s’ha d’enviar per escrit a:
Rambla de Catalunya, 5 3º 08007 Barcelona
No s’autoritza en cap cas:

  1. La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a Federació Catalana d’Hockey per mitjà de framing.
  2. La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de Federació Catalana d’Hockey mitjançant in line linking.
  3. L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a Federació Catalana d’Hockey conforme a les disposicions vigents.
  4. L’ús comercial dels continguts del lloc web de Federació Catalana d’Hockey.

L’ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de Federació Catalana d’Hockey, sense el coneixement i l’autorització corresponent d’aquesta.
Federació Catalana d’Hockey es reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d’infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web de Federació Catalana d’Hockey, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

Protecció de dades de caràcter personal

1 Dades recollides a través de formularis
En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través d’aquesta seu electrònica, el tractament que se’n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable.
Federació Catalana d’Hockey només tracta les dades personals de les persones usuàries de la seu electrònica que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d’atendre correctament les persones usuàries i amb relació a l’exercici de les funcions de Federació Catalana d’Hockey, als efectes del que disposa el principi de qualitat (article 4 de la LOPD).
Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARCO) amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per l’Agència, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a:
Federació Catalana d’Hockey
c/ Rambla de Catalunya, 5
08007 Barcelona
D’acord amb el que disposa l’article 24 del Reglament de la LOPD, també podeu formular les vostres sol·licituds d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud, i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l’article 25.1 del RLOPD.

2 Dades de navegació
El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.
Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web de l’Agència.
En la seva seu electrònica, Federació Catalana d’Hockey no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient de la seu electrònica de Federació Catalana d’Hockey.

Responsabilitat amb relació als continguts

En aplicació del que disposa la legislació vigent, Federació Catalana d’Hockey treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d’aquesta informació, d’aquests continguts i d’aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d’actualització que en cada cas s’indiqui.
En aquest sentit Federació Catalana d’Hockey es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia, amb l’objectiu d’acomplir la llei esmentada.
Federació Catalana d’Hockey no es fa responsable de la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal de Federació Catalana d’Hockey. Tot i això, d’acord amb el que disposa la Recomanació 1/2008 de l’Agència Catalana de Protecció de Dades sobre la difusió d’informació que contingui dades de caràcter personal a través d’Internet, es revisen periòdicament els enllaços a altres pàgines web per tal d’evitar la inclusió d’enllaços que no compleixen la normativa de protecció de dades, així com la resta de normativa vigent.


Avís legal i política de privacitat


Termes i condicions de devolucions de la FCH

Perquè procedeixi la devolució o canvi d'un producte de la Federació Catalana de Hockey, adquirit a través de la botiga online de la federació, necessàriament hauran de complir-se els següents requisits:

1r.- Només procedirà el canvi o devolució d'un producte adquirit a través de la botiga online de la FCH, durant el transcurs de la temporada oficial en què va ser adquirit el mateix, finalitzant el termini per a sol·licitar aquest canvi o devolució el dia 30 de juny de cada anualitat, data en la qual finalitza la temporada oficial.

2n.- El producte o article objecte de canvi o devolució, haurà de trobar-se en perfectes condicions, sense haver estat usat i, si escau, amb totes les etiquetes adjuntes, en el seu embalatge original i amb els manuals i accessoris inclosos.

3r.- Perquè procedeixi el canvi o devolució serà imprescindible presentar el justificant de compra i pagament del producte a canviar o retornar (codi de compra), juntament amb un escrit dirigit al departament d'administració de la FCH., sol·licitant el canvi o devolució del producte adquirit i els motius en què basa la seva sol·licitud.